Info

Info

Vi har hjulpet elever innen bilfag til læreplasser i Hedmark fylke siden 1994.

Vi har sikret at de som får en utdannelse i bilfag har blitt faglærte og kompetente på sine spesialfelt.

Hva er egentlig et opplæringskontor

I et opplæringskontor har flere bedrifter med samme opplæringsbehov gått sammen og dannet et felles kontor som skal fungere som bindeledd mellom skole, bedrift og det offentlige.
Vi skaper og tilrettelelegger for kontakt mellom bedriftene og de videregående skolene i Hedmark fylke, samtidig som vi følger opp lærlinger i forhold til læreplanen. Er du en kommende lærling innen bilfaget, så treffer du oss.

Fra elev til fagarbeider

Bilbransjen var tidligere preget av ufaglærte mekanikere og få bedrifter tok inn elever til opplæring fra de videregående skolene. Nå er situasjonen annerledes. Opplæringkontoret for Bilbransjen i Hedmark startet sin virksomhet med det mål å effektivisere og koordinere opplæringsvirksomheten i bilfagene, rett og slett gjøre det lettere for bedriftene å ta inn lærlinger . Det har ført til at vi idag har 160 medlemsbedrifter og verksteder som gir 150 lærlinger opplæring gjennom løpende lærekontrakter. Det har også ført til at det nå er et flertall av faglærte arbeidere på verksteder i hele regionen og en markert endret status for mekanikeren som fagmann.

Lærling i bedrift

Gjennom et nært samarbeid med alle skolene som tilbyr bilfagopplærling skaffer vi oss oversikt over søkere til læreplasser og samarbeider tett med verkstedene, slik at opplærlingenslovens krav om 2 års praksis i bedrift kan etterfølges. Opplæringskontoret har kontinuerlig oppfølging av lærlingenes arbeid i hele læretiden, både det praktiske og teoretiske. Kontoret bistår også når det gjelder spørsmålet eller utfordringer i forbindelse med opplærlingen.

Praksiskandidater $3-5

Opplærlingskontoret kan også bistå mekanikere som ikke har fagbrev med opplæring, såkalte praksiskandidater. Disse kan oppnå fagbrev ved å gå opp til prøven som privatister.

Betingelsene er at de har vært mekanikere i 5 år og at de består en teoretisk prøve

Bransjen har alltid et våkent øye for nye medarbeidere med interesse og motivasjon for læring i faget!