Fagbrev

Fagbrev

Lærlinger har plikt til å gå opp til fagprøve på slutten av læretiden.

Den teoretiske delen av prøven regnes som avlagt når lærlingen har bestått grunnkurs og videregående kurs i faget . Det er bedriftens plikt å melde lærlingen opp til fagprøve. Bedriften stiller arbeidsplassen, verktøy og materialer til disposisjon for den praktiske prøven.

Prøve
Fag- og svenneprøve består av en teoretisk prøve og en praktisk prøve.

Hva som er pensum kommer frem i lærerplanen.

Teori
Teorikravet ligger nå på VG2. Det er derfor nødvendig å lese igjennom læreplanen for studieretning for det aktuelle faget. Eksamen er tverrfaglig og avlegges ved de videregående skoler i fylket som er oppgitt på privatistmeldingen for teoriprøve. Privatistmelding fås ved henvendelse til alle videregående skoler og hos fylkesutdanningssjefen.

Praksiskandidatordningen (privatist)
Praksikandidaten må dokumentere 25% lengre praksis enn fagets opprinnelige læretid. 
De fleste fag har i dag en læretid på 4 år og det må da dokumenteres 5 års praksis før en praksiskandidat kan avlegge praktisk prøve. 
All praksis må være dokumentert ved godt spesifiserte attester som må være i samsvar med kravene i gjeldende lærerplan og godkjent av Fylkesutdanningssjefen. 
Vitnemål fra videregående skole relatert til faget, gir fradrag i praksis.

Oppmelding for praksiskandidater (privatist)
Oppmelding sendes på eget skjema til Innlandet fylkeskommune.
Følgende vedlegg må følge med:
           – Vitnemål bestått teori
           – Praksisattester eller bekreftelse fra vårt kontor på at praksis er godkjent
           – Kvittering for innbetalt prøveavgift

Utdeling av fag-/svennebrev
Utdeling skjer samlet for alle fag i din hjemkommune året etter at prøve er avlagt.